بستن
تاریخچه جستجو
   کارتون پرنسس النا - قسمت 10
   پرنسس النا / قسمت دهم

   پرنسس النا - قسمت 10

   Elena of Avalor - E10
   94% (8274)
   7.3/10
   18 دقیقه - - محصول آمریکا - 2016 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %93.4
     %93.4 (8,302)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2
     %94.6
     %94.6 (6,576)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3
     %90.2
     %90.2 (3,208)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4
     %93.2
     %93.2 (2,274)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5
     %94.8
     %94.8 (3,890)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6
     %92.2
     %92.2 (1,453)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7
     %95.4
     %95.4 (3,982)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8
     %94.2
     %94.2 (2,443)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9
     %95.2
     %95.2 (3,938)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10
     %93.6
     %93.6 (8,274)

     پرنسس جوان النا سرزمین پادشاهی خود را در اوالور از دست جادوگری شریر نجات داد و الآن بایدیاد بگیردکه چگونه سرزمین خود را پادشاهی کند. ماجراجویی هایی که النا داشت او را به این سمت راهنمایی کرد که فرماندهی نیاز به اندیشه و فکر، انعطاف پذیری دارد. و از آنجایی که 16 سال دارد ....

     دانلود فصل 1 قسمت 10

   دیدگاه‌های پرنسس النا - قسمت 10