بستن
تاریخچه جستجو
    • فصل 2 قسمت 1
     %79.6
     %79.6 (51)

     استینکی و درتی باید خط های راه آهن را برف روبی کنند و تونلی بسته را باز کنند تا فست بتواند درخت های کریسمس و تزیینات را به میدان گو سیتی انتقال دهد.

    • فصل 2 قسمت 2
     %94.2
     %94.2 (41)

     استینکی و درتی باید خط های راه آهن را برف روبی کنند و تونلی بسته را باز کنند تا فست بتواند درخت های کریسمس و تزیینات را به میدان گو سیتی انتقال دهد.

    • فصل 2 قسمت 3
     %83
     %83 (33)

     استینکی و درتی با سوییپی تماس می گیرند تا زباله های ریخته شده پس از کارنیوال گو سیتی را جمع کنند اما سوییپی در پیدا کردن آنها مشکل دارد.

    • فصل 2 قسمت 4
     %88.6
     %88.6 (28)

     استینکی و درتی با سوییپی تماس می گیرند تا زباله های ریخته شده پس از کارنیوال گو سیتی را جمع کنند اما سوییپی در پیدا کردن آنها مشکل دارد.

    • فصل 2 قسمت 5
     %86.6
     %86.6 (24)

     قرار است یک درخت در مقابل برج مک مالن قطع شود. درتی می خواهد آن را با ریشه خارج کند تا همراه استینکی دوباره بکارد.

    • فصل 2 قسمت 6
     %81.2
     %81.2 (34)

     قرار است یک درخت در مقابل برج مک مالن قطع شود. درتی می خواهد آن را با ریشه خارج کند تا همراه استینکی دوباره بکارد.

    • فصل 2 قسمت 7
     %86.6
     %86.6 (24)

     وقتی استینکی صدایش قطع می شود، برای منتقل کردن دستورالعمل ها به درتی از حرکات دست استفاده می کند. آن ها با هم برای چاپر یک جایگاه هلیکوپتر درست می کنند تا روی آن فرود بیاید.

    • فصل 2 قسمت 8
     %78
     %78 (29)

     وقتی سییپی نمی تواند جلوی موتور و جاروهایش را بگیرد، چیزهایی را جارو می کند که برای جارو کردن نیستند! استینکی و درتی باید راهی پیدا کنند که دوستشان را تعمیر کنند و آن اشیاء جارو شده را برگردانند.

    • فصل 2 قسمت 9
     %87.6
     %87.6 (26)

     وقتی چراغ راهنمایی در گوسیتی خراب می شود و قرمز می ماند، استینکی و درتی راهی پیدا می کنند تا ترافیک ماشین ها را از چراغ خراب رد کنند تا هرکس به کارش برسد.

    • فصل 2 قسمت 10
     %94.2
     %94.2 (28)

     وقتی هال اشتباهی محتوای یک کانتینر را در سرتاسر گوسیتی می ریزد، استینکی و درتی باید در پیدا کردن قطعات گمشده که هر کدام در روز روشن گم شدند کمک کنند.

    • هایرتال باید یک ترن هوایی بزرگ را بلند کند و سر جایش بگذارد، اما میزان خنده ای که برای بلند کردن آن نیاز دارد کافی نیست. استینکی و درتی سعی می کنند او را بخندانند تا کارش را تمام کند. استینکی و درتی از محوطه پارکینگ لذت می برند تا وقتی که در آن گیر می افتند. آن ها راه خروجی به ذهنشان نمی رسد به همین خاطر صبر می کنند...اما صبر کردن از آنچه که به نظر می رسد سخت تر است!

    • فصل 2 قسمت 12
     %92.4
     %92.4 (21)

     هایرتال باید یک ترن هوایی بزرگ را بلند کند و سر جایش بگذارد، اما میزان خنده ای که برای بلند کردن آن نیاز دارد کافی نیست. استینکی و درتی سعی می کنند او را بخندانند تا کارش را تمام کند. استینکی و درتی از محوطه پارکینگ لذت می برند تا وقتی که در آن گیر می افتند. آن ها راه خروجی به ذهنشان نمی رسد به همین خاطر صبر می کنند...اما صبر کردن از آنچه که به نظر می رسد سخت تر است!

    • فصل 2 قسمت 13
     %83.4
     %83.4 (24)

     خالی کردن بار یک بشکه زباله رویای استینکی است تا اینکه او اسکله را قطع می کند و بشکه به درون رودخانه می افتد. حالا استینکی و درتی باید جلوی بشکه را بگیرند و آن را به اسکله برگردانند. وقتی یک تایر غول آسای رژه شل و شناور می شود، استینکی و درتی باید آن را برگردانند تا رژه طبق برنامه پیش برود.

    • فصل 2 قسمت 14
     %79.2
     %79.2 (23)

     خالی کردن بار یک بشکه زباله رویای استینکی است تا اینکه او اسکله را قطع می کند و بشکه به درون رودخانه می افتد. حالا استینکی و درتی باید جلوی بشکه را بگیرند و آن را به اسکله برگردانند. وقتی یک تایر غول آسای رژه شل و شناور می شود، استینکی و درتی باید آن را برگردانند تا رژه طبق برنامه پیش برود.

    • فصل 2 قسمت 15
     %86.2
     %86.2 (29)

     وقتی استینکی و درتی در سینمای با ماشین جا پیدا می کنند، سعی می کنند آنجا را تمیز کنند اما بدترش می کنند. آن ها بالاخره با راه حل کارآمدی آن را درست می کنند: استفاده از سمت پشتی! در سینمای با ماشین، استینکی و درتی جای پارک مناسب پیدا نمی کنند و کل فیلم در حال گشتن هستند. آن ها متوجه می شوند گاهی جواب با پرسیدن به راحتی به دست می آید!

    • فصل 2 قسمت 16
     %84
     %84 (25)

     وقتی استینکی و درتی در سینمای با ماشین جا پیدا می کنند، سعی می کنند آنجا را تمیز کنند اما بدترش می کنند. آن ها بالاخره با راه حل کارآمدی آن را درست می کنند: استفاده از سمت پشتی! در سینمای با ماشین، استینکی و درتی جای پارک مناسب پیدا نمی کنند و کل فیلم در حال گشتن هستند. آن ها متوجه می شوند گاهی جواب با پرسیدن به راحتی به دست می آید!

    • فصل 2 قسمت 17
     %89
     %89 (29)

     وقتی فست در دنده عقب گیر می کند، استینکی و درتی به او کمک می کنند که جلو برود اما متوجه می شوند که بهترین راه برای رسیدن به ایستگاه قطار، عقبی رفتن دایره ای شکل است! استینکی بعد از رفتن به کارواش دیگر بوی همیشگی خودش را نمی دهد و باید راهی پیدا کند که بوی بد همیشگی اش را برگرداند و معلوم می شود که این کار از آنچه که فکر می کرد سخت تر است!

    • فصل 2 قسمت 18
     %74.6
     %74.6 (22)

     وقتی فست در دنده عقب گیر می کند، استینکی و درتی به او کمک می کنند که جلو برود اما متوجه می شوند که بهترین راه برای رسیدن به ایستگاه قطار، عقبی رفتن دایره ای شکل است! استینکی بعد از رفتن به کارواش دیگر بوی همیشگی خودش را نمی دهد و باید راهی پیدا کند که بوی بد همیشگی اش را برگرداند و معلوم می شود که این کار از آنچه که فکر می کرد سخت تر است!

    • فصل 2 قسمت 19
     %87.6
     %87.6 (26)

     استینکی و درتی از کنار شاتر رد می شوند و او از آن ها عکس می گیرد. شاتر به آن ها می گوید که همه عکس هایی که او می گیرد روی بیلبورد می روند و همه می بینند. استینکی و درتی به شاتر پیشنهاد کمک در عکس گرفتن می دهند و از ماشین های مختلف عکس می گیرند. ناگهان شاتر متوجه می شود که یک بیلبورد برعکس است و می رود تا آن را درست کند و استینکی و درتی تنها می مانند تا کار عکاسی را انجام دهند! زوم ترن هوایی خیلی دلش می خواهد سوار واگن تخت فست شود. فست به او می گوید می تواند از سطح شیبداری پایین جاده سوار شود اما ریل هایش به اندازه کافی طولانی نیست که به آنجا برسد. با استفاده از واگن ته قیفی استینکی، استینکی و درتی یک ریل موقت برای زوم می سازند اما کافی نیست. ناگهان زوم تعدادی ریل اضافه در همان نزدیکی می بیند!

    • استینکی و درتی از کنار شاتر رد می شوند و او از آن ها عکس می گیرد. شاتر به آن ها می گوید که همه عکس هایی که او می گیرد روی بیلبورد می روند و همه می بینند. استینکی و درتی به شاتر پیشنهاد کمک در عکس گرفتن می دهند و از ماشین های مختلف عکس می گیرند. ناگهان شاتر متوجه می شود که یک بیلبورد برعکس است و می رود تا آن را درست کند و استینکی و درتی تنها می مانند تا کار عکاسی را انجام دهند! زوم ترن هوایی خیلی دلش می خواهد سوار واگن تخت فست شود. فست به او می گوید می تواند از سطح شیبداری پایین جاده سوار شود اما ریل هایش به اندازه کافی طولانی نیست که به آنجا برسد. با استفاده از واگن ته قیفی استینکی، استینکی و درتی یک ریل موقت برای زوم می سازند اما کافی نیست. ناگهان زوم تعدادی ریل اضافه در همان نزدیکی می بیند!

    • فصل 2 قسمت 21
     %93
     %93 (23)

     برگر کامیون غذا در راه رفتن به مکان ناهار خوردنش است. تنها مشکل این است که درتی در همان مکان در حال کندن زمین برای گذاشتن لوله جدید است. استینکی و درتی در حال بازی هستند و رد درست به محل بازی شان وارد می شود. او از اینکه نمی تواند جای پارک پیدا کند و بخوابد خسته شده است.

    • برگر کامیون غذا در راه رفتن به مکان ناهار خوردنش است. تنها مشکل این است که درتی در همان مکان در حال کندن زمین برای گذاشتن لوله جدید است. استینکی و درتی در حال بازی هستند و رد درست به محل بازی شان وارد می شود. او از اینکه نمی تواند جای پارک پیدا کند و بخوابد خسته شده است.

    • وقتی استینکی درتی را به اسپیسی، شاتل فضایی، معرفی می کند او مات و مبهوت می شود اما وقتی حیوان خانگی اسپیسی از در بیرون می رود، کسی متوجه نمی شود! استینکی و درتی با هیجان به آسمان زل زده اند و منتظر اسپیسی اند. وقتی اسپیسی را بر فراز آسمان می بینند، تصمیم می گیرند که او را تا محل فرود دنبال کنند. آن ها همانطور که به آسمان زل زده اند و او را تعقیب می کنند، به بن بست می خورند!

    • وقتی استینکی درتی را به اسپیسی، شاتل فضایی، معرفی می کند او مات و مبهوت می شود اما وقتی حیوان خانگی اسپیسی از در بیرون می رود، کسی متوجه نمی شود! استینکی و درتی با هیجان به آسمان زل زده اند و منتظر اسپیسی اند. وقتی اسپیسی را بر فراز آسمان می بینند، تصمیم می گیرند که او را تا محل فرود دنبال کنند. آن ها همانطور که به آسمان زل زده اند و او را تعقیب می کنند، به بن بست می خورند!

    • استینکی و درتی مشغول بازی پرتاب طالبی هستند و تصمیم می گیرند طالبی بزرگ تری پیدا کنند تا صدای شلپ شولوپ بیشتری بدهد! استینکی و درتی به بندر می رسند و مایتی، موبی دی، دامپر و دینگ و دینگ دینگ را می بینند. موبی دی اتفاقی دینگ دینگ را به درون تخته صاف دامپر می اندازد.

    • استینکی و درتی مشغول بازی پرتاب طالبی هستند و تصمیم می گیرند طالبی بزرگ تری پیدا کنند تا صدای شلپ شولوپ بیشتری بدهد! استینکی و درتی به بندر می رسند و مایتی، موبی دی، دامپر و دینگ و دینگ دینگ را می بینند. موبی دی اتفاقی دینگ دینگ را به درون تخته صاف دامپر می اندازد.

    • توتس، رهبر موسیقی، استینکی و درتی را دعوت می کند تا کنسرتش را ببینند. زمان تمام شدن کار در محل ساختمان سازی رسیده و مانستر تراک اعلام می کند که می خواهد یک برنامه اجرا کند!

    • توتس، رهبر موسیقی، استینکی و درتی را دعوت می کند تا کنسرتش را ببینند. زمان تمام شدن کار در محل ساختمان سازی رسیده و مانستر تراک اعلام می کند که می خواهد یک برنامه اجرا کند!

    • فصل 2 قسمت 29
     %82.6
     %82.6 (23)

     استینکی و درتی در حال کمک به بیگ بن هستند تا تونل ترن هوایی را تمام کند. وقتی بیگ بن برای برداشتن ابزارهای بیشتر می رود، همه لاستیک هایش می ترکند! درتی، میکسی و تال موقع ساختن تونل جدید اژدها برای زوم حسابی در حال خوش گذراندن هستند و اتفاقی همه ابزارهای او را واژگون می کنند.

    • استینکی و درتی در حال کمک به بیگ بن هستند تا تونل ترن هوایی را تمام کند. وقتی بیگ بن برای برداشتن ابزارهای بیشتر می رود، همه لاستیک هایش می ترکند! درتی، میکسی و تال موقع ساختن تونل جدید اژدها برای زوم حسابی در حال خوش گذراندن هستند و اتفاقی همه ابزارهای او را واژگون می کنند.

    • فصل 2 قسمت 31
     %76
     %76 (20)

     استینکی و درتی مشغول بازی با ملون ها هستند تا اینکه می فهمند فقط یک ملون کپک زده باقی مانده است. قهرمان درتی، دیگبی حفار، به درتی کمک می کند تا ورزشش را انجام دهد که ناگهان یک یاقوت بزرگ از زیر زمین کشف می کند.

    • استینکی و درتی مشغول بازی با ملون ها هستند تا اینکه می فهمند فقط یک ملون کپک زده باقی مانده است. قهرمان درتی، دیگبی حفار، به درتی کمک می کند تا ورزشش را انجام دهد که ناگهان یک یاقوت بزرگ از زیر زمین کشف می کند.

    • فصل 2 قسمت 33
     %88
     %88 (20)

     استینکی، درتی و دوستانشان مشغول مهیای یک مهمانی غافلگیرکننده برای سوییپی هستند. او برنده جایزه تمیز نگه داشتن شهر شده است. استینکی به دنبال قوطی های زباله ای است که گم شده اند و درتی به کمکش می آید. آن ها موفق نمی شوند قوطی ها را پیدا کنند، به همین خاطر به بالای تپه می روند تا بتوانند از بالا همه جا را بگردند.

    • استینکی، درتی و دوستانشان مشغول مهیای یک مهمانی غافلگیرکننده برای سوییپی هستند. او برنده جایزه تمیز نگه داشتن شهر شده است. استینکی به دنبال قوطی های زباله ای است که گم شده اند و درتی به کمکش می آید. آن ها موفق نمی شوند قوطی ها را پیدا کنند، به همین خاطر به بالای تپه می روند تا بتوانند از بالا همه جا را بگردند.

    • استینکی، درتی، بریو و مانستر تراک آماده دیدن فیلم جدید جامپی هستند. اما بریو از پاپ کورن هایی که در سبد می ترکند میترسد. هنگام تماشای فیلم «جهش بزرگ تر جامپی»، پروژکتور خراب می شود. همه با ناراحتی آماده ترک سالن می شوند اما استینکی و درتی همه را قانع می کنند که بمانند.

    • فصل 2 قسمت 36
     %92.4
     %92.4 (21)

     استینکی، درتی، بریو و مانستر تراک آماده دیدن فیلم جدید جامپی هستند. اما بریو از پاپ کورن هایی که در سبد می ترکند میترسد. هنگام تماشای فیلم «جهش بزرگ تر جامپی»، پروژکتور خراب می شود. همه با ناراحتی آماده ترک سالن می شوند اما استینکی و درتی همه را قانع می کنند که بمانند.

    • امروز در گو سیتی روز مسابقه است. استینکی و درتی پرچم را تکان می دهند و به برنده جایزه می دهند. رد از خط پایان رد می شود و برنده مسابقه می شود اما پرچم را نمی بیند! یک گروه ساختمان سازی متشکل از میکسی، چیپ، دیگبی، استینکی و درتی در حال کار هستند. ناگهان درتی یک صندوق بزرگ و اسرارآمیز را از زیر زمین پیدا می کند که یک گل از سوراخ کلید آن بیرون زده است!

    • امروز در گو سیتی روز مسابقه است. استینکی و درتی پرچم را تکان می دهند و به برنده جایزه می دهند. رد از خط پایان رد می شود و برنده مسابقه می شود اما پرچم را نمی بیند! یک گروه ساختمان سازی متشکل از میکسی، چیپ، دیگبی، استینکی و درتی در حال کار هستند. ناگهان درتی یک صندوق بزرگ و اسرارآمیز را از زیر زمین پیدا می کند که یک گل از سوراخ کلید آن بیرون زده است!

    • استینکی و درتی مشغول ملون بازی هستند که ناگهان دیگبی درتی را برای انجام کاری صدا می زند. با استفاده از قدرت زباله واگن ته قیفی استینکی، استینکی و درتی یک کپی از درتی می گیرند و نامش را اشمرتی می گذارند. استینکی و درتی سفینه بازی می کنند و می خواهند به ماه سفر کنند اما وقتی به ماه نزدیک می شوند، ماه از آن ها فاصله می گیرد!

    • استینکی و درتی مشغول ملون بازی هستند که ناگهان دیگبی درتی را برای انجام کاری صدا می زند. با استفاده از قدرت زباله واگن ته قیفی استینکی، استینکی و درتی یک کپی از درتی می گیرند و نامش را اشمرتی می گذارند. استینکی و درتی سفینه بازی می کنند و می خواهند به ماه سفر کنند اما وقتی به ماه نزدیک می شوند، ماه از آن ها فاصله می گیرد!

    • استینکی و درتی بکسل بازی می کنند. چاپر هم می خواهد بازی کند اما هیچ کس تا حالا یک هلیکوپتر را بکسل نکرده است! استینکی و درتی شوالیه بازی می کنند و اسمش هم می خواهد بازی کند. استینکی ادای اژدها را در می آورد و درتی را دنبال می کند؛ اسمش هم می خواهد قلعه ای بسازد تا در آن پنهان شود.

    • استینکی و درتی بکسل بازی می کنند. چاپر هم می خواهد بازی کند اما هیچ کس تا حالا یک هلیکوپتر را بکسل نکرده است! استینکی و درتی شوالیه بازی می کنند و اسمش هم می خواهد بازی کند. استینکی ادای اژدها را در می آورد و درتی را دنبال می کند؛ اسمش هم می خواهد قلعه ای بسازد تا در آن پنهان شود.

    • جامپی یک برنامه در پیش دارد اما فراموش کرده که بیلبورد تبلیغ آن را نصب کند. استینکی و درتی داوطلب می شوند که آن را نصب کنند و موقع نصب، یکی از لوله های داخلی درتی روی سرش گیر می کند. استینکی و درتی یک روز را مشغول مراقبت از روور می شوند تا اسپیسی به ماموریت چرخش دور ماه برود. اگر آن ها به روور خوراکی بدهند، او برایشان شیرین کاری می کند.

    • جامپی یک برنامه در پیش دارد اما فراموش کرده که بیلبورد تبلیغ آن را نصب کند. استینکی و درتی داوطلب می شوند که آن را نصب کنند و موقع نصب، یکی از لوله های داخلی درتی روی سرش گیر می کند. استینکی و درتی یک روز را مشغول مراقبت از روور می شوند تا اسپیسی به ماموریت چرخش دور ماه برود. اگر آن ها به روور خوراکی بدهند، او برایشان شیرین کاری می کند.

    • مجموعه انیمیشنی «نمایش استینکی و درتی» محصول شرکت آمازون، سیزده بار نامزد و چهار بار موفق به کسب جوایز متعدد شده است از جمله جایزه بهترین انیمیشن از نگاه والدین. داستان این مجموعه درباره استینکی، ماشین جمع آوری زباله و درتی، لودر بیل مکانیکی است که دوستان صمیمی هستند و ماجراجویی های زیادی با هم دارند. آن ها در موقعیت های عجیب و غریبی قرار می گیرند و تلاش می کنند با راه حل های مبتکرانه، مشکلاتشان را حل کنند.

    • مجموعه انیمیشنی «نمایش استینکی و درتی» محصول شرکت آمازون، سیزده بار نامزد و چهار بار موفق به کسب جوایز متعدد شده است از جمله جایزه بهترین انیمیشن از نگاه والدین. داستان این مجموعه درباره استینکی، ماشین جمع آوری زباله و درتی، لودر بیل مکانیکی است که دوستان صمیمی هستند و ماجراجویی های زیادی با هم دارند. آن ها در موقعیت های عجیب و غریبی قرار می گیرند و تلاش می کنند با راه حل های مبتکرانه، مشکلاتشان را حل کنند.

    • فصل 2 قسمت 47
     %92.8
     %92.8 (22)

     بیگ بن و لیفتی فورک لیفت یک صندوقچه با لاستیک های جدید را به استینکی تحویل می دهند. بعد از آنکه استینکی با چرخ های جدیدش راه می رود، تصمیم می گیرد چرخ های کهنه اش را نگه دارد و آن ها را درون یکی از صندوق ها می گذارد. کری با گروهی از ماشین های «جدید» روی تریلرش به گو سیتی می آید. وقتی به استینکی و درتی می رسد، به آن ها می گوید که ماشین های جدید دوست دارند بازی کنند.

    • بیگ بن و لیفتی فورک لیفت یک صندوقچه با لاستیک های جدید را به استینکی تحویل می دهند. بعد از آنکه استینکی با چرخ های جدیدش راه می رود، تصمیم می گیرد چرخ های کهنه اش را نگه دارد و آن ها را درون یکی از صندوق ها می گذارد. کری با گروهی از ماشین های «جدید» روی تریلرش به گو سیتی می آید. وقتی به استینکی و درتی می رسد، به آن ها می گوید که ماشین های جدید دوست دارند بازی کنند.

    • فصل 2 قسمت 49
     %86.6
     %86.6 (48)

     استینکی و درتی قایم باشک بازی می کنند. درتی در کارواش قایم می شود اما کارواش روشن می شود و جایش لو می رود. استینکی در خیابان کرلیک به دست اندازهای زیادی برخورد می کند. درتی، دامپر و رولین از راه می رسند تا آن ها را درست کنند.

    • فصل 2 قسمت 50
     %86.2
     %86.2 (29)

     استینکی و درتی قایم باشک بازی می کنند. درتی در کارواش قایم می شود اما کارواش روشن می شود و جایش لو می رود. استینکی در خیابان کرلیک به دست اندازهای زیادی برخورد می کند. درتی، دامپر و رولین از راه می رسند تا آن ها را درست کنند.

    • فصل 2 قسمت 51
     %86.6
     %86.6 (30)

     استینکی و درتی مشغول بازی در برف هستند که صدای موسیقی اسنو کون شافل را از روی تپه می شنوند. چیل روی تپه است و مخروط های برفی ساخته است! وقتی لاستیک درتی پنچر می شود، استینکی لاستیک پنجر درتی را با کارتن توفر عوض می کند. کوپ از را ه می رسد و به درتی می گوید که در محل ساختمان سازی چندین هندوانه خیلی باحال است.

    • فصل 2 قسمت 52
     %88.6
     %88.6 (70)

     استینکی و درتی مشغول بازی در برف هستند که صدای موسیقی اسنو کون شافل را از روی تپه می شنوند. چیل روی تپه است و مخروط های برفی ساخته است! وقتی لاستیک درتی پنچر می شود، استینکی لاستیک پنجر درتی را با کارتن توفر عوض می کند. کوپ از را ه می رسد و به درتی می گوید که در محل ساختمان سازی چندین هندوانه خیلی باحال است.

    • فصل 2 قسمت 53
     %85
     %85 (32)

     مجموعه انیمیشنی «نمایش استینکی و درتی» محصول شرکت آمازون، سیزده بار نامزد و چهار بار موفق به کسب جوایز متعدد شده است از جمله جایزه بهترین انیمیشن از نگاه والدین. داستان این مجموعه درباره استینکی، ماشین جمع آوری زباله و درتی، لودر بیل مکانیکی است که دوستان صمیمی هستند و ماجراجویی های زیادی با هم دارند. آن ها در موقعیت های عجیب و غریبی قرار می گیرند و تلاش می کنند با راه حل های مبتکرانه، مشکلاتشان را حل کنند.

    • فصل 2 قسمت 54
     %87.6
     %87.6 (32)

     مجموعه انیمیشنی «نمایش استینکی و درتی» محصول شرکت آمازون، سیزده بار نامزد و چهار بار موفق به کسب جوایز متعدد شده است از جمله جایزه بهترین انیمیشن از نگاه والدین. داستان این مجموعه درباره استینکی، ماشین جمع آوری زباله و درتی، لودر بیل مکانیکی است که دوستان صمیمی هستند و ماجراجویی های زیادی با هم دارند. آن ها در موقعیت های عجیب و غریبی قرار می گیرند و تلاش می کنند با راه حل های مبتکرانه، مشکلاتشان را حل کنند.

    • فصل 2 قسمت 55
     %80.4
     %80.4 (45)

     استینکی و درتی متوجه آتش سوزی در جنگل می شوند و به بریو، ماشین آتش نشانی، خبر می دهند. بریو به صحنه آتش سوزی می شتابد اما ترافیک راهش را بسته است. بالاخره آتش خاموش شده و سیلاب، بریو را از استینکی و درتی جدا کرده است. درتی به بریو بی سیم می زند و بریو به آن ها می گوید که در گل گیر کرده است.

    • فصل 2 قسمت 56
     %83.6
     %83.6 (352)

     استینکی و درتی متوجه آتش سوزی در جنگل می شوند و به بریو، ماشین آتش نشانی، خبر می دهند. بریو به صحنه آتش سوزی می شتابد اما ترافیک راهش را بسته است. بالاخره آتش خاموش شده و سیلاب، بریو را از استینکی و درتی جدا کرده است. درتی به بریو بی سیم می زند و بریو به آن ها می گوید که در گل گیر کرده است.