بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن اسلایم دست ساز ناستیا

   انیمیشن اسلایم دست ساز ناستیا

   Nastya Slime

   82% (48419)
   محصول آمریکا - 2019 - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %85
     %85 (6,047)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 2
     %84.8
     %84.8 (6,081)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 3
     %85.4
     %85.4 (2,837)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 4
     %82.8
     %82.8 (1,935)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 5
     %83.6
     %83.6 (2,483)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 6
     %80.8
     %80.8 (1,524)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 7
     %79.2
     %79.2 (907)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 8
     %81
     %81 (1,140)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 9
     %81.4
     %81.4 (1,215)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 10
     %82.2
     %82.2 (965)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 11
     %82.2
     %82.2 (690)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 12
     %83
     %83 (844)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 13
     %80.2
     %80.2 (527)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 14
     %80.4
     %80.4 (658)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 15
     %82
     %82 (581)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 16
     %83.4
     %83.4 (593)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 17
     %81
     %81 (562)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 18
     %78.6
     %78.6 (399)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 19
     %82.6
     %82.6 (539)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 20
     %82.4
     %82.4 (510)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 21
     %81.4
     %81.4 (398)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 22
     %78.8
     %78.8 (418)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 23
     %80.8
     %80.8 (451)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 24
     %81.6
     %81.6 (368)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 25
     %80.8
     %80.8 (503)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 26
     %82.6
     %82.6 (365)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 27
     %81.8
     %81.8 (387)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 28
     %83.8
     %83.8 (313)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 29
     %82.2
     %82.2 (256)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 30
     %79.8
     %79.8 (314)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 31
     %81
     %81 (244)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 32
     %82
     %82 (306)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 33
     %82
     %82 (315)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 34
     %79.4
     %79.4 (292)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 35
     %78.2
     %78.2 (210)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 36
     %82.6
     %82.6 (277)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 37
     %83
     %83 (348)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 38
     %80.8
     %80.8 (271)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 39
     %83.4
     %83.4 (289)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 40
     %82
     %82 (186)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 41
     %82.2
     %82.2 (238)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 42
     %82.2
     %82.2 (251)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 43
     %80.6
     %80.6 (350)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 44
     %83
     %83 (273)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 45
     %84.4
     %84.4 (272)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 46
     %78
     %78 (309)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 47
     %80
     %80 (268)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 48
     %79
     %79 (376)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 49
     %82.2
     %82.2 (764)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

    • فصل 1 قسمت 50
     %84.6
     %84.6 (3,689)

     «اسلایم دست ساز ناستیا»، مجموعه ای از ویدیوهای مفرح و سرگرم کننده از بازی با اسلایم های رنگارنگ است که آرامش را به ذهن مخاطب می آورد.

   دیدگاه‌های انیمیشن اسلایم دست ساز ناستیا

   • u
    ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی عالی

   • u
    ۲ مهر ۱۴۰۲
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۷ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی عالی

   • u
    Mahgol Moha ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی 👌

   • s
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    وقتی اسلایم رو دیدم اسلایم دلم خواست

   • u
    ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالیخیلی خوب بود

   • u
    ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱۳ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۷ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    واقعا عالی بود. مگه نه؟

   • u
    ۵ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۱ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این فیلم قشنگ بود ولی تا تهش نیومد ولی دست سازندش درد نکنه۱

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلیعالی😍😍😍😍😘

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این فیلم بعضی از قسمت هاش خوب نبود😔😔😔😔😔‌بعضی از قسمت هاش هم خوب بود😍😍😍😍😍😔😍

   • u
    ۲۷ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب نبود

   • u
    ۲۶ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    💖💖💖عالی

   • u
    ۲۶ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۲۲ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    چیزی نمیتونم بگم انقدر عالی بود من همه ی قسمت هاش رو دیدم.❤❤❤❤❤❤❤💙

   • u
    ۱۸ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۸ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بی‌نظیر بود

   • u
    ۱۵ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بد نیست