بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن آقای خط

   انیمیشن آقای خط

   Lineman

   92% (3474)
   8.1 /10
   کارگردان: اوسوالدو کاواندولی
   محصول ایتالیا - ۱۹۷۲ - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %88
     %88 (866)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %91.2
     %91.2 (319)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %88.6
     %88.6 (99)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %90.8
     %90.8 (278)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %91.4
     %91.4 (131)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %91.2
     %91.2 (99)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %91.4
     %91.4 (158)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %92.8
     %92.8 (146)

     این کارتون شخصی را نشان می دهد (معروف به آقای خط) که به عنوان یک طرح کلی شبیه به انسان ترسیم شده است و بر روی یک خط بی انتها راه می رود. آقای خط با موانعی روبرو می شود و اغلب کاریکاتوریست را که یک دست با یک مداد است، برای کمک صدا می زند و او راه حلی با درجات مختلف موفقیت برای آقای خط می کشد...

   سایر عوامل انیمیشن آقای خط

   دیدگاه‌های انیمیشن آقای خط