بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن کاپ کیک و داینو

   انیمیشن کاپ کیک و داینو

   Cupcake & Dino: General Services

   92% (1214)
   7.6 /10
   کارگردان: ژان کلود مندس - پدرو ایبولی
   محصول کانادا - 2018 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %88.2
     %88.2 (109)

     کاپ کیک و داینو دوست دارند که از اسب ها نگهداری و آنها را تیمار کنند اما برای این کار به سبیل نیاز دارند!!

    • فصل 1 قسمت 2
     %74.6
     %74.6 (41)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 3
     %84.6
     %84.6 (31)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 4
     %92.2
     %92.2 (93)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 5
     %89.6
     %89.6 (23)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 6
     %92.8
     %92.8 (22)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 7
     %94
     %94 (53)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 10
     %84.8
     %84.8 (37)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 12
     %92.8
     %92.8 (33)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 14
     %97.4
     %97.4 (30)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 17
     %96.8
     %96.8 (25)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 19
     %95.2
     %95.2 (66)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 21
     %94.2
     %94.2 (28)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • فصل 1 قسمت 24
     %94.2
     %94.2 (28)

     داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

    • داینو و کاپ کیک، داستان ماجراجویی های خنده دار یک کاپ کیک بنفش به همراه برادر دایناسورش را به تصویر می کشد. آن ها سعی می کنند تحت عنوان یک سازمان خدمات عمومی، هم به سایر مردم در انجام کارهایشان کمک کنند و هم آرزوهای دوران کودکی شان را برآورده کنند.

   سایر عوامل انیمیشن کاپ کیک و داینو

   دیدگاه‌های انیمیشن کاپ کیک و داینو

   • u
    ۵ فروردین ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    خیلی خنده دار بود🤣

   • u
    ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
    _spoil :no__

    عالی بود و خنده دار