بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن قوانین آنجلو

   انیمیشن قوانین آنجلو

   Angelo Rules

   92% (368)
   6.7 /10
   کارگردان: کلویی میلر - فرنز کرچنر
   محصول فرانسه - 2010 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %96.8
     %96.8 (25)

     «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • فصل 1 قسمت 2
     %80
     %80 (24)

     «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • «قوانین آنجلو»، مجموعه انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشورهای فرانسه و انگلیس در سال 2010 است. داستان این سریال درباره پسری یازده ساله و خوش سخن و بسیار باهوش است که استعداد زیادی برای فرار از مخمصه دارد.

    • امکان ندارد انگشت کره ای بتواند از مانیکا درخواست کند تا برای مهمانی مدرسه همراهش باشد، مگر اینکه آنجلو و دوستانش او را تبدیل به شاهزاده سوار بر اسب سپید کنند.

    • آقای فوت میخواهد در کلاس زیست شناسی یک قورباغه را تشریح کند. آنجلو و دوستانش برای این موجود بامزۀ سبز بی دفاع یک نقشۀ فرار طراحی می کنند.

    • بزرگ ترین گروه موسیقی راک دنیا، اسلابر، در یک جعبه غلات صبحانه یک فلش خاص پنهان کرده اند. آنجلو و دوستانش هر روشی را امتحان می کنند تا آن را پیدا کنند.

    • آنجلو و دوستانش نقشۀ یک سرقت بزرگ را از «محل اشیاء توقیف شده» در سالن استراحت معلم ها طراحی کرده اند تا کتاب کمیک ارزشمند انگشت کره ای را که آقای فوت توقیف کرده بود برگردانند. بچه ها از آن چه انتظار داشتند، چیزهای بسیار بیشتری پیدا می کنند.

    • آنجلو به خواهرش کمک می کند تا در پارک ماجراها کار پیدا کند تا بتواند برای خریدن موتور گازی پول کافی پس انداز کند (و آنجلو را با آن به این طرف و آن طرف ببرد).

    • آنجلو وشروود خیلی دلشان می خواهد فیلم ترسناکی که قرار است امشب تلوزیون پخش کند ببیند، اما والدین آنجلو به او اجازه نمی دهند. اما آنجلو یک نقشه دارد.

    • بالاخره نزدیک است که آنجلو به مرحلۀ آخر بازی ویدئویی اش برسد. اما او قول داده که اتاقش را تمیز کند و تکالیفش را انجام دهد. او مجبور است هر طور شده چاره ای پیدا کند.

    • پیتر یک اسباب بازی جدید دارد: یک شیپور. آنجلو چطور بازی ویدئویی راکت جهنمی اش را قطع کند وقتی مادرش دارد سعی می کند خلاقیت پیتر را پرورش دهد؟

    • النا در اتاقش یک بسته اسرارآمیز مخفی کرده است. آنجلو و دوستانش چاره ای جز این ندارند که دست به بزرگ ترین سرقت قرن بزنند!

    • وقتی آقای فوت قبول نمی کند فیلم وایکینگی که خودش در خانه ساخته را در کلاس تاریخ به نمایش بگذارد، آنجلو و دوستانش مصمم می شوند که نظر او را تغییر دهند.

    • انگشت کره ای هر کار می کند نمی تواند پرتاب بسکتبال انجام دهد و ناامید می شود. اما با کمک و حمایت آنجلو، همه چیز تغییر خواهد کرد!

    • امشب آنجلو و شروود برای آنکه بتوانند بازی جدیدشان را انجام دهند، باید پیتر را بخوابانند. اما چه طور می شود یک میمون هیجان زده را خواباند؟!

    • عملکرد شروود در کلاس آنقدر خوب است که آقای فوت تصمیم گرفته او را به مدرسه نوابغ بفرستد که خیلی از آنجلو و لولا دور است. آن ها می خواهند آقای معلم را قانع کنند که شروود یک احمق است!

    • آنجلو به کل ارائه کلاسی اش درباره موسیقی دانی که تاریخ را عوض کرد فراموش کرده است. او حالا باید فی البداهه ارائه دهد و کل کلاس را به حرکات موزون وادارد!

    • از کجا می توانید مطمئن شوید که هزارمین مشتری یک مرکز خرید هستید و برنده جایزه بزرگ شوید؟ از آنجلو بپرسید!

    • منتی آن قدر عاشق ترساندن دیگران است که همه را کلافه کرده است. فقط یک راه حل وجود دارد: دیگران او را بترسانند. اما به نظر می رسد او از هیچ چیز نمی ترسد!

    • شروود دلش نمی خواهد برای نمایندگی کلاس نامزد شود در حالیکه برای این نقش خیلی مناسب است. پس حالا آنجلو و لولا به جای او کاندید می شوند.

    • آنجلو و دوستانش یک اسکیت بورد فوق پیشرفته جدید برنده می شوند. اما مشکل از همین جا شروع می شود! آن ها نمی دانند چه طور شریکی از آن استفاده کنند!

    • خانم پارلا تصمیم گرفته که یک برنامه درباره موسیقی اسلابر برگزار کند. آنجلو، لولا و شروود خیلی دوست دارند در این برنامه شرکت کنند. اما فقط یک مشکل وجود دارد: شروود نه می تواند آواز بخواند و نه هنرنمایی کند!

    • اگر همسایه پیر آنجلو تا ساعت سه بعدازظهر برنگردد، آنجلو کل خانه را در اختیار خواهد داشت. اما آنجلو چطور می تواند جلوی برگشت او را بگیرد وقتی خانم همسایه فقط باید از یک خیابان گذر کند؟

    • کوپر برادر کوچکتر منتی با آنجلو دعوا به راه می اندازد. البته که آنجلو نمی تواند با یک بچه کوچک وارد دعوا شود. حالا باید چطور هم از دعوا طفره برود هم اینکه به بی عرضگی مشهور نشود؟

    • هر روز صبح النا آنقدر در دستشویی می ماند که آنجلو فرصت نمی کند قبل از رفتن به مدرسه صورتش را بشوید. امروز آنجلو یک نقشه دارد!

    • آنجلو سرماخوردگی شدیدی گرفته و اگر پدر و مادرش متوجه شوند، اجازه نمی دهند او به دیدن برنامه آلی ون دانک برود!

    • کیف دستی که مادر آنجلو خیلی به آن علاقه دارد تازه به اجناس فروشگاه اضافه شده است. اگر آنجلو این هدیه را برای مادرش بخرد، او آنجلو را به خاطر هر چیزی می بخشد. اما اگر مادرش خودش اول کیف دستی را بخرد چه؟

    • مانتی قطعه ای از پیاده رو را که تحت مالکیت خود می داند، علامت گذاری کرده و هیچ کودک دیگری اجازه ندارد بر روی آن قدم بر دارد.

    • امروز کتی شروع به فروختن پای های خوشمزه اش می کند و آنجلو و دوستانش هیچ پولی ندارند.

    • پیتر همیشه شب ها در خواب ها راه می رود و کورن فلکس مورد علاقه آنجلو را می خورد. اینبار عملیات نجات صبحانه است.

    • النا یکی از ورقه های امتحانی آنجلو را پیدا کرده است و او را تهدید می کند آن را به پدر و مادرشان نشان دهد.

    • نتیجه امتحان گرایشات مشخص شده: شروود گزینه مناسبی برای معلم شدن است.

    • همه دانش آموزان کلاس باید بخاطر شروود یک امتحان بدهند. آنجل و لولا هر کاری می کنند تا او دوباره شهرت خود را بدست آورد.

    • آنجلو از یک کلمه زشت مقابل پیتر استفاده کرده و او هم اکنون می خواهد آن را جلوی پدر و مادرشان تکرار کند. چگونه می توان او را متوقف کرد؟

    • آرتور، برادر بزرگ باترفینگر، دائم او و بقیه را مسخره می کند. زمان آن رسیده او بفهمد که در پارک ماجراجویی، او دیگر قهرمان نیست.

    • بار دیگر مادر آنجلو و دوستانش می خواهند کل روز در اتاق نشیمن درباره کتاب های کسل کننده صحبت کنند.

    • حدس بزنید مادر آنجلو چه کسی را به خانه دعوت کرده است؟ مانتی. آنجلو باید سریعا بهانه ای پیدا کند تا از او دوری کند.

    • به هیچ وجه ممکن نیست کسی بتواند کمتر از نیم ساعت تدارک یک مهمانی را بچیند؛ بجز فردی به نام آنجلو.

   دیدگاه‌های انیمیشن قوانین آنجلو