بستن
تاریخچه جستجو

   سریال ماجراجویی در پاریس

   Miraculous : Tales of Ladybug & Cat Noir
   91% (1214)
   7.7 /10
   محصول فرانسه - 2015 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     %74
     %74 (40)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2
     %91
     %91 (44)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3
     %86.2
     %86.2 (29)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4
     %84.8
     %84.8 (21)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5
     %85.8
     %85.8 (17)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6
     %84.6
     %84.6 (26)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7
     %100
     %100 (11)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8
     %88.6
     %88.6 (7)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 9
     %90
     %90 (16)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10
     %85.8
     %85.8 (17)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11
     %95
     %95 (16)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12
     %97.6
     %97.6 (32)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13
     %100
     %100 (12)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14
     %100
     %100 (15)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15
     %100
     %100 (8)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • فصل 1 قسمت 16
     %94.6
     %94.6 (15)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • فصل 1 قسمت 17
     %100
     %100 (10)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • فصل 1 قسمت 18
     %81.6
     %81.6 (13)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • فصل 1 قسمت 19
     %93.4
     %93.4 (12)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • فصل 1 قسمت 20
     %81.6
     %81.6 (13)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • فصل 1 قسمت 21
     %87.6
     %87.6 (13)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • فصل 1 قسمت 22
     %93.4
     %93.4 (12)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • فصل 1 قسمت 23
     %90
     %90 (16)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • فصل 1 قسمت 24
     %91.6
     %91.6 (19)

     انیمیشن ماجراجویی در پاریس، داستان دو نوجوان پاریسی با نام های لیدی باگ و کت نویر را روایت می کند که این دو شخصیت به دو ابرقهرمان تبدیل می شوند تا از پاریس علیه تبهکاران محافظت کنند و....

     دانلود فصل 1 قسمت 24

   دیدگاه‌های انیمیشن ماجراجویی در پاریس

   • ۹ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • ۹ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی عالی عالی

   • ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی خوبه عالی این کارتون منو تحد تعسیر قرار میده من عاشق این کارتون و شخصیت های ان هستم 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷

   • ۱ آبان ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی خوب

   • ۳۰ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی

   • آرمین ۲۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیییییی بهترین هست

   • ۲۹ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود😙😙😙😙😙😙😙😙😙

   • ۲۸ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عاااااااااااااااالییییییییییییی عاشق ابن سریالم🐾🐞

   • ۲۷ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    در‌اخره‌عالی

   • ۲۷ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بهترین فیلمه

   • ۲۶ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۲۵ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خوب

   • ۲۵ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی بود

   • ۲۵ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۲۵ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی

   • ۲۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود‌‌

   • ۲۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالي

   • ۲۴ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • ۲۳ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی فیلمه قشنگ ترین دختر جهان و دختر خالم خیلی دوستش داره

   • ۲۳ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

   • ۲۲ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالیییی

   • ۲۱ مهر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    من این فیلم رو خیلی خیلی دوست دارم حتما ببینید