بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن قهرمانان نقابدار

   انیمیشن قهرمانان نقابدار

   PJ Masks

   85% (19698)
   5.3 /10
   کارگردان: کریستین د ویتا - مرل آن ریدلی
   محصول فرانسه - ۲۰۱۵ - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل ۱ قسمت ۱
     %82.2
     %82.2 (2,607)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۲
     %81.4
     %81.4 (1,488)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۳
     %85
     %85 (1,026)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۴
     %84.6
     %84.6 (827)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۵
     %82.2
     %82.2 (743)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۶
     %85
     %85 (1,184)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند .

    • فصل ۱ قسمت ۷
     %84
     %84 (545)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۸
     %84.4
     %84.4 (484)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۹
     %84.6
     %84.6 (438)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۰
     %87
     %87 (416)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۱
     %83.8
     %83.8 (408)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۲
     %85.8
     %85.8 (539)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۳
     %84.6
     %84.6 (261)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۴
     %84
     %84 (271)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۵
     %87.2
     %87.2 (274)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۶
     %87
     %87 (210)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۷
     %83.8
     %83.8 (252)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۸
     %85.4
     %85.4 (302)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۱۹
     %87.2
     %87.2 (233)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۰
     %85.4
     %85.4 (285)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۱
     %88.6
     %88.6 (770)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۲
     %87.4
     %87.4 (153)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۳
     %79
     %79 (167)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۴
     %86.2
     %86.2 (244)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۵
     %80.6
     %80.6 (319)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

    • فصل ۱ قسمت ۲۶
     %85.8
     %85.8 (1,190)

     سه دوست جوان به نام های کابوی، اوولت و گکو زمانی که لباس های خوابشان را می پوشند و سنگ های جادویی را فعال می کنند، به سه ابر قهرمان تبدیل می شوند و به سوی ماجراجویی های مختلف می روند و معماهای مختلفی را حل می کنند.

   دیدگاه‌های انیمیشن قهرمانان نقابدار

   • u
    پاوپاترول ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    فوق‌العاده

   • u
    ۲۰ تیر ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی ممنون از این کارتون خیلی خوبه من خیلی دوسش دارم

   • u
    ۳۰ آذر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    سلام عالی بود

   • s
    ۲۲ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فوق العاده👍🏻🙏🏻🙏🏻

   • مهدیار ۲ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فوق العاده

   • u
    ۲۸ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این فیلم عالی بود دوسش داشتم

   • u
    ۲۴ آذر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی ممنون از شما

   • u
    ۲۵ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام این کار تون عالی بود و ممنونم از کارگردان و تهیه کننده

   • u
    ۱۹ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام من خیلی از این کارتون خوشم اومد که نگو و واقعا عاشق این کارتون هستم ممنون از کارگردان و تهیه کننده

   • f
    متین ۱۵ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی ممنون از زحمات شما

   • u
    ۲۲ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیبی عالی

   • u
    ۳ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام من عاشقش شدم

   • u
    ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بد نبود🙂

   • u
    ۸ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی خیلی خوب بود خیلی

   • u
    ۲۷ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خیلی عالی بود

   • u
    ۱۵ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من خیلی دوسش دارم👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿

   • u
    ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    😍

   • u
    ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من خیلی کارتو ناتونو دوست دارم

   • u
    ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالیه ولی کمه

   • u
    ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام عالی بود

   • u
    ۸ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    حرف نداره ممنون از سازنده هاش

   • u
    ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی