بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن پپا پیگ

   انیمیشن پپا پیگ

   Peppa Pig

   80% (12420)
   6.3 /10
   راهنمای والدین برای انتخابی دقیق‌تر، در کدومو بخوانید
   کارگردان: Neville Astley
   محصول انگلیس - 2004 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %78.8
     %78.8 (495)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 2
     %79.2
     %79.2 (382)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 3
     %78.2
     %78.2 (235)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 4
     %78.6
     %78.6 (229)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 5
     %79.4
     %79.4 (195)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 6
     %79
     %79 (172)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 7
     %72.2
     %72.2 (124)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 8
     %81.8
     %81.8 (119)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 9
     %79.2
     %79.2 (123)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 10
     %81.6
     %81.6 (113)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 11
     %82.8
     %82.8 (524)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 12
     %85.2
     %85.2 (366)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 13
     %85.2
     %85.2 (330)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 14
     %85
     %85 (279)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 15
     %82.6
     %82.6 (64)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 16
     %82.6
     %82.6 (64)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 17
     %81
     %81 (59)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 18
     %79
     %79 (65)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 19
     %73.4
     %73.4 (42)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 20
     %81.6
     %81.6 (48)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 21
     %77.2
     %77.2 (49)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 22
     %84.2
     %84.2 (253)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 23
     %75.6
     %75.6 (59)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 24
     %72.8
     %72.8 (44)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 25
     %76.4
     %76.4 (51)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 26
     %83
     %83 (47)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 27
     %82.4
     %82.4 (41)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 28
     %75.6
     %75.6 (36)

     داستان این انیمیشن سریالی حول محور این خوک دوست داشتنی و خانواده او است این خوک دوست داشتنی به مانند تمام بچه ها بازیگوش است و اغلب اوقات خود را با دوستان هم سن و سال خود می گذراند. دوستان پپا در این سریال ربکا خرگوش دوست داشتنی، سوزی گوسفند جذاب، کندی گربه و دنی سگ می باشند...

    • فصل 1 قسمت 29
     %81.2
     %81.2 (64)

     مامان خوکی پنکیک درست می کند و پپا و جورج کمک می کنند، اما بابا خوکی پنکیک خود را آنقدر بالا می اندازد که به سقف می چسبد.

    • فصل 1 قسمت 30
     %77.2
     %77.2 (77)

     مامان و بابای خوکی تا غروب بیرون می روند و مادربزرگ و پدربزرگ خوکی برای پپا و جورج برنامه ای هیجان انگیز ترتیب می دهند.

    • فصل 1 قسمت 31
     %85.8
     %85.8 (235)

     پپا به اولین جلسه ورزش می رود و در آنجا با دوستانش ملاقات می کند.

    • فصل 1 قسمت 32
     %71.8
     %71.8 (54)

     پپا و جورج صدایی عجیب در باغ بازی می شنوند. آن صدا، صدای رعد و برق است.

    • فصل 1 قسمت 33
     %84
     %84 (226)

     ماشین خیلی کثیف شده و پپا به همراه خانواده اش آن را تمیز می کنند.

    • فصل 1 قسمت 34
     %82
     %82 (146)

     پپا و خانواده اش برای ناهار به خانه مادربزرگ می روند.

    • فصل 1 قسمت 35
     %87.2
     %87.2 (50)

     پپا به همراه خانواده اش به پیک نیک در حومه شهر می روند و چادر به پا می کنند.

    • فصل 1 قسمت 36
     %81.4
     %81.4 (43)

     این شبیه یک خواب است اما پپا خواب نمی بیند.

    • فصل 1 قسمت 37
     %93.4
     %93.4 (36)

     پدربزرگ پپا و جورج سوپرایزی دارند...

    • فصل 1 قسمت 38
     %92.6
     %92.6 (32)

     پپا و جورج یک مهمانی با لباسهای فانتزی برگزار می کنند.

    • فصل 1 قسمت 39
     %88.8
     %88.8 (50)

     پپا و خانواده اش به موزه می روند.

    • فصل 1 قسمت 40
     %88.8
     %88.8 (36)

     امروز یک روز بسیار گرم است. پپپا و جورج می خواهند در حوضچه های گل آلود بپرند اما گودال ها همه خشک شده اند.

    • فصل 1 قسمت 41
     %76
     %76 (40)

     پپپا و جورج به خانه دختر عموی خود کلوئه می روند و در آنجا نمایش عروسکی را درباره خوکی می گذارند که خیلی خرخر می کند.

    • فصل 1 قسمت 42
     %91.6
     %91.6 (38)

     پپپا به بابا خوک می گوید که او به جای تماشای تلویزیون ، باید کمی ورزش کند چون او کمی چاق است.

    • فصل 1 قسمت 43
     %76.2
     %76.2 (47)

     اتاق خواب پپا و جورج به هم ریخته است. آنها به کمک مادر و پدر اسباب بازیهایشان را مرتب می کنند.

    • فصل 1 قسمت 44
     %86.6
     %86.6 (36)

     پپپا و جورج به همراه دوستانشان در زمین بازی هستند. پپا عاشق بازی روی تاب است اما جورج کمی از ارتفاع می ترسد و دوست ندارد خیلی زیاد تحت فشار قرار گیرد.

    • فصل 1 قسمت 45
     %71.8
     %71.8 (34)

     پپا و جورج به پدرشان کمک می کنند تا قبل از اینکه مامان خوکه به خانه بیاید دیوار را تعمیر کنند.

    • فصل 1 قسمت 46
     %76.4
     %76.4 (51)

     پپا و جورج کنار ساحل رفتن را خیلی دوست دارد. آنها از ماسه بازی با پدرشان بسیار لذت می برند.

    • فصل 1 قسمت 47
     %82
     %82 (49)

     پپا و جورج یک عنکبوت کوچک دوست داشتنی پیدا می کنند.

    • فصل 1 قسمت 48
     %80
     %80 (36)

     پدر بزرگ خوک و مادر بزرگ سگه دوستان خوبی برای هم هستند. آنها به تماشای مسابقه قایق سواری می روند.

    • فصل 1 قسمت 49
     %75.6
     %75.6 (49)

     مامان، بابا، پپا و جورج به سوپر مارکت می روند. جورج در ماشین برقی نشسته و چیزهایی را که در لیست خرید مامان نوشته شده را پیدا می کند.

    • فصل 1 قسمت 50
     %77
     %77 (59)

     امروز تولد پپا است. همه دوستانش به مهمانی دعوت شده اند و بابا خوکه قصد دارد نمایش هیجان انگیزی را اجرا کند...

    • فصل 1 قسمت 51
     %82.6
     %82.6 (55)

     بابا خوکه یک دوربین جدید می خرد. خانواده خوک از فیلمبرداری و تماشای آن در تلویزیون لذت می برند.

   سایر عوامل انیمیشن پپا پیگ

   دیدگاه‌های انیمیشن پپا پیگ