بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن قارچ ها

   انیمیشن قارچ ها

   The Fungies

   96% (762)
   6.7 /10
   کارگردان: نیک ادواردز - درک ایوانیک
   محصول آمریکا - 2020 - دوبله شده - با زیرنویس

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 2
     %86
     %86 (40)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 6
     %93.2
     %93.2 (35)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 9
     %100
     %100 (22)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 10
     %93.6
     %93.6 (38)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 12
     %92.8
     %92.8 (22)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • فصل 1 قسمت 18
     %96.6
     %96.6 (23)

     «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

    • «قارچ ها»، انیمیشنی کمدی و محصول 2020 آمریکاست. قارچ ها داستان شهری را روایت می کند که سال های بسیار دور و ماقبل تاریخ وجود داشته و نام آن شهر قارچی بوده است. داستان این انیمیشن از جایی شروع میشود که یک بچه قارچ 10 ساله به اسم «ست» از 3 برادر دیگرش به نام های «هنری»، «پاسکال» و «شیث» به خاطر حل مسأله ای درخواست کمک میکند.

   سایر عوامل انیمیشن قارچ ها

   دیدگاه‌های انیمیشن قارچ ها

   • u
    ۱۱ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی