بستن
تاریخچه جستجو

   انیمیشن جلیستون

   Jellystone

   96% (69)
   6.7 /10
   کارگردان: ایان وسلوک - کرین اینگل
   محصول آمریکا - 2021 - دوبله شده

    • قسمت 1
     %92.8
     %92.8 (11)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 2
     %100
     %100 (5)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 3
     %88.6
     %88.6 (7)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 4
     %100
     %100 (3)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 5
     %100
     %100 (4)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 6
     %100
     %100 (1)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 7
     %100
     %100 (3)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 8
     %100
     %100 (4)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 9
     %73.4
     %73.4 (3)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 10
     %100
     %100 (3)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 11
     %100
     %100 (4)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 12
     %100
     %100 (2)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 13
     %100
     %100 (3)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 14
     %100
     %100 (2)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 15
     %100
     %100 (4)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 17
     %100
     %100 (1)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 19
     %100
     %100 (2)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

    • قسمت 20
     %100
     %100 (2)

     داستان این انیمیشن درباره شخصیت های مختلف هانا-باربرا است که در شهر پارک جلیستون زندگی می کنند؛ جایی که آن ها به جای کمک به هم، یکدیگر را به دردسر می اندازند...

   سایر عوامل انیمیشن جلیستون

   دیدگاه‌های انیمیشن جلیستون