بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن پادشاه داکلینگ

   انیمیشن پادشاه داکلینگ

   P. King Duckling

   66% (162)
   6.1 /10
   کارگردان: ادی بو فن
   محصول آمریکا - 2016 - دوبله شده - بدون زیرنویس

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • پی کینگ، ومبت و چامپکینز تلاش می کنند با بوبو، پشمالوترین گوسفند دنیا بازی کنند اما...

    • پی کینگ با کرم شب تابی به نام ماروین دوست می شود.

    • اعضای گروه موافقت می کنند تا به سگ میلدرد در خانه تابستانی اش غذا دهند. اما وزش طوفانی برق را قطع می کند.

    • پی کینگ، ومبت و چامپکینز در جشنواره رنسانسی هیلی هول شرکت می کنند.

    • پی کینگ تلاش می کند به میلدرد کمک کند دوستی جدید پیدا کند اما آنها به فضای خارجی فرستاده می شوند.

    • پی کینگ و دوستانش تصمیم می گیرند والروس را به ماجراجویی ای در زیر دریا ببرند تا خانواده اش را در شهر جلبک ها ملاقات کند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • «پادشاه داکلینگ»، انیمیشنی در ژانر کمدی و محصول کشور امریکا در سال 2016 است. داستان این انیمیشن درباره پادشاه داکلینگ دوست داشتنی ولی بدشانس است که به همراه دو نفر از بهترین دوستانش ومبت و چامپکینز به ماجراجویی هایی می روند و به کمک روش هایی خلاقانه و جالب تلاش می کند از چالش هایی که بر سر راهشان ظاهر می شود، عبور کنند.

    • ومبات از سر و صدای بلند سرگرمی های پادشاه داکلینگ و چامبکین خسته شده است. به همین خاطر، آن ها را به طبیعت آرام و ساکت می برد. هیلی هول و بامپی بلافز در محلی بین دو شهر با هم رو به رو می شوند.

    • ومبات به این فکر می افتد که شاید قدش زیادی کوتاه است، بنابراین چامپکینز سعی می کند مشکل او را حل کند. پادشاه داکلینگ جمله «اول ایمنی» را یاد می گیرد اما بعد درباره همه چیز نگران می شود!

    • ومبات به این فکر می افتد که شاید قدش زیادی کوتاه است، بنابراین چامپکینز سعی می کند مشکل او را حل کند. پادشاه داکلینگ جمله «اول ایمنی» را یاد می گیرد اما بعد درباره همه چیز نگران می شود!

    • پادشاه داکلینگ، ومبات و چامپکینز به شهربازی مورد علاقه شان می روند. چامپکینز و ومبات برای جشن بزرگ روز خوک برنامه ریزی می کنند.

    • پادشاه داکلینگ، ومبات و چامپکینز به شهربازی مورد علاقه شان می روند. چامپکینز و ومبات برای جشن بزرگ روز خوک برنامه ریزی می کنند.

    • پادشاه داکلینگ، ومبات و چامپکینز سعی می کنند با بوبو، پشمالوترین گوسفند جهان، بازی کنند.

    • بولدوزر پرنده اسباب بازی پادشاه داکلینگ اتفاقی به کل شهر آسیب می زند.

    • پادشاه داکلینگ دوست جدیدی پیدا می کند به نام ماروین کرم ابریشم.

    • ومبات و چامپکینز هرکدام فکر می کنند بهترین لیموناد را درست می کنند. به همین خاطر با هم مسابقه می دهند.

    • گروه دوستان با هم قرار می گذارند که به سگ میلدرد در خانه تابستانی ترسناکش غذا بدهند؛ اما طوفان برق را قطع می کند.

    • گروه دوستان با هم قرار می گذارند که به سگ میلدرد در خانه تابستانی ترسناکش غذا بدهند؛ اما طوفان برق را قطع می کند.

    • پی کینگ، وومبت و چامپکین در فستیوال رنسانسی هیلی هول شرکت می کنند. اعضای گروه به وسیله ماشین زمان چامپکین در زمان سفر می کنند و به دیدن یک تی رکس می روند.

    • پی کینگ، وومبت و چامپکین در فستیوال رنسانسی هیلی هول شرکت می کنند. اعضای گروه به وسیله ماشین زمان چامپکین در زمان سفر می کنند و به دیدن یک تی رکس می روند.

    • پی کینگ تلاش می کند تا به میلدرد کمک کند دوستی جدید پیدا کند. اما آنها نهایتا سر از فضای خارجی در می آورند. آرما دیلو هیچ دوستی ندارد تا تولدش را به همراه آنها جشن بگیرد بنابراین پی کینگ و اعضای گروه به او کمک می کنند.

    • پی کینگ تلاش می کند تا به میلدرد کمک کند دوستی جدید پیدا کند. اما آنها نهایتا سر از فضای خارجی در می آورند. آرما دیلو هیچ دوستی ندارد تا تولدش را به همراه آنها جشن بگیرد بنابراین پی کینگ و اعضای گروه به او کمک می کنند.

    • پی کینگ و دوستانش تصمیم می گیرند والروس را به سفری در زیر دریا ببرند تا بتواند خانواده اش را در سیوود سیتی ملاقات کند. دولف به شهر می رسد و در ابتدا پی کینگ فکر می کند همه او را دوست دارند.

    • پی کینگ و دوستانش تصمیم می گیرند والروس را به سفری در زیر دریا ببرند تا بتواند خانواده اش را در سیوود سیتی ملاقات کند. دولف به شهر می رسد و در ابتدا پی کینگ فکر می کند همه او را دوست دارند.

   سایر عوامل انیمیشن پادشاه داکلینگ

   دیدگاه‌های انیمیشن پادشاه داکلینگ