بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن دنیای جعبه

   انیمیشن دنیای جعبه

   Cardboard World

   90% (13590)
   محصول آمریکا - 2020 - بدون زیرنویس

    • فصل 1 قسمت 1
     %88.4
     %88.4 (1,967)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 2
     %87.6
     %87.6 (807)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 3
     %88.8
     %88.8 (1,222)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 4
     %88.6
     %88.6 (609)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 5
     %89.4
     %89.4 (760)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 6
     %87.4
     %87.4 (275)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 7
     %89.6
     %89.6 (425)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 8
     %88.6
     %88.6 (401)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 9
     %87
     %87 (186)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 10
     %88.4
     %88.4 (332)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 11
     %85.4
     %85.4 (258)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 12
     %92
     %92 (238)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 13
     %90
     %90 (257)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 14
     %92
     %92 (228)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 15
     %89.6
     %89.6 (245)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 16
     %90.6
     %90.6 (274)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 17
     %89.8
     %89.8 (158)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 18
     %94.2
     %94.2 (195)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 19
     %89.2
     %89.2 (155)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 20
     %88.6
     %88.6 (169)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 21
     %92.4
     %92.4 (149)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 22
     %89.8
     %89.8 (164)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 23
     %91.8
     %91.8 (148)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 24
     %89.8
     %89.8 (142)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 25
     %86.8
     %86.8 (109)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 26
     %90.2
     %90.2 (252)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 27
     %90.6
     %90.6 (128)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 28
     %93.2
     %93.2 (70)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 29
     %91.8
     %91.8 (128)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 30
     %88.6
     %88.6 (70)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 31
     %87.4
     %87.4 (89)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 32
     %94
     %94 (278)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 33
     %91.8
     %91.8 (78)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 34
     %86.6
     %86.6 (125)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 35
     %88.2
     %88.2 (109)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 36
     %85
     %85 (91)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 37
     %92
     %92 (119)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 38
     %89.2
     %89.2 (169)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 39
     %84
     %84 (161)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

    • فصل 1 قسمت 40
     %91
     %91 (945)

     در مجموعه «دنیای جعبه»، می توانید با استفاده از مواد دم دستی و جعبه چیزهای جالبی مانند خانه ها و اشیاء خیلی کوچک بسازید.

   دیدگاه‌های انیمیشن دنیای جعبه

   • u
    ۲۴ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خونش خیلی خوب شد 🩷🩷

   • u
    ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالیییی💜

   • u
    ۸ بهمن ۱۴۰۲
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    خیلی خوب بود حتما ببینید من با این فیلم چند تا خونه درست کردم

   • u
    ۲۱ دی ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من عاشق این فیلم شدم خیلی خیلی خیلی خوب وعالی بود هرکسی این فیلم را نبیند پشیمان میشود.

   • u
    صادق راستی ۴ آبان ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فصل اول قسمت اول خیلی خوب بود

   • u
    ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فوق العاده بود

   • u
    ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بد بود

   • u
    ۲ شهریور ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    دوستش نداشتم

   • u
    ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خوب است

   • u
    ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بسیار عالی وباحال

   • u
    ۲۹ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بسیار عالی

   • u
    ۱۳ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۹ تیر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود

   • u
    ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    برای آموزش عالی بود

   • u
    mahdavik ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی خوب و آموزنده هست